Fonder

En fond kan sägas vara en samling värdepapper, aktier eller obligationer. Sparar man i en fond blir man delägare med andra som sparar i samma fond.

Fonder förvaltas av ett fondbolag. Detta väljer ut de värdepapper som skall ingå i fonden. Fondförvaltningen kan vara passiv och då följer den ett visst index. Det går även att köpa fondandelar hos sin bank, direkt från ett fondbolag eller ett försäkringsbolag. Tillgångarna i ett fondbolag förvaras hos ett förvaringsinstitut. Här förvaras alltså fondens värdepapper.

Risker

När man väljer en fond gäller det att veta hur stor risk man vågar ta. Din spartid har också betydelse. Vill man och har man möjlighet att spara över en längre tid kan man satsa på en fond som ger högre avkastning. Sannolikheten för hög avkastning anses öka med längre tid. Vill man spara under kort tid och man inte vill riskera sitt kapital skall man satsa på en fond med låg risk men lägre avkastning.

Dina fondandelars värde stiger och sjunker med fondens värde. Samtidigt som det finns en stor möjlighet att öka sitt kapital finns ingen garanti att du får hela det insatta beloppet tillbaka.

Skatter och avgifter

Man skall vara medveten om att sedan år 2012 måste den enskilde fondinnehavaren betala skatt på sitt fondinnehav. Tidigare beskattades fondbolagen för fondens tillgångar, nu bestattas fondinnehavet som inkomst av kapital. Den verkliga skatten blir 0,12% av fondinnehavets värde. En annan kostnad i sammanhanget är fondbolagens förvaltningsavgift som tas ut som en årlig procentandel av fondens värde. Denna skall täcka kostnader för administration, förvaltning och förvaring av tillgångarna samt avgift till förvaringsinstitutet.

Om det värsta skulle hända och fonden går i konkurs finns de samlade fondandelarna fortfarande hos ett förvaringsinstitut. Utdelningen blir oklar och någon insättningsgaranti som vid sparande i bank eller kreditinstitut finns inte.