Kategori Pensionssparande

Pensionssparande i olika former

Fonder

En fond kan sägas vara en samling värdepapper, aktier eller obligationer. Sparar man i en fond blir man delägare med andra som sparar i samma fond.

Fonder förvaltas av ett fondbolag. Detta väljer ut de värdepapper som skall ingå i fonden. Fondförvaltningen kan vara passiv och då följer den ett visst index. Det går även att köpa fondandelar hos sin bank, direkt från ett fondbolag eller ett försäkringsbolag. Tillgångarna i ett fondbolag förvaras hos ett förvaringsinstitut. Här förvaras alltså fondens värdepapper.

Risker

När man väljer en fond gäller det att veta hur stor risk man vågar ta. Din spartid har också betydelse. Vill man och har man möjlighet att spara över en längre tid kan man satsa på en fond som ger högre avkastning. Sannolikheten för hög avkastning anses öka med längre tid. Vill man spara under kort tid och man inte vill riskera sitt kapital skall man satsa på en fond med låg risk men lägre avkastning.

Dina fondandelars värde stiger och sjunker med fondens värde. Samtidigt som det finns en stor möjlighet att öka sitt kapital finns ingen garanti att du får hela det insatta beloppet tillbaka.

Skatter och avgifter

Man skall vara medveten om att sedan år 2012 måste den enskilde fondinnehavaren betala skatt på sitt fondinnehav. Tidigare beskattades fondbolagen för fondens tillgångar, nu bestattas fondinnehavet som inkomst av kapital. Den verkliga skatten blir 0,12% av fondinnehavets värde. En annan kostnad i sammanhanget är fondbolagens förvaltningsavgift som tas ut som en årlig procentandel av fondens värde. Denna skall täcka kostnader för administration, förvaltning och förvaring av tillgångarna samt avgift till förvaringsinstitutet.

Om det värsta skulle hända och fonden går i konkurs finns de samlade fondandelarna fortfarande hos ett förvaringsinstitut. Utdelningen blir oklar och någon insättningsgaranti som vid sparande i bank eller kreditinstitut finns inte.


Pensionssparande på sparkonto

Om man inte redan funderar på placeringen av sina pengar inför pensionen borde man i alla fall göra det ganska snart. Med det förslag regeringen har lagt i budgetpropositionen i år kommer avdragsrätten för pensionsförsäkringar att begränsas kraftigt 2015, för att helt försvinna 2016.

Traditionellt sparande

Många har erfarenhet av traditionellt sparande. Det är kanske inte det första alternativet man tänker på när det gäller pensionssparande. För det mesta är det en trygg sparform. De banker och kreditmarknadsbolag som tar emot pengar för insättning på konto måste ha tillstånd från Finansinspektionen. Dessa omfattas av en statlig insättningsgaranti vilket innebär att pengarna är skyddade även om banken drabbas av betalningssvårigheter.

Inlåningsföretag

Man kan även välja att spara hos ett inlåningsföretag. Dessa är registrerade hos Finansinspektionen men omfattas inte av insättningsgarantin. Dessa företag erbjuder en något högre ränta, men i gengäld riskerar konsumenten hela sitt sparkapital om företaget går i konkurs. På grund av den högre risken får dessa företag endast ta emot 50 000 kr av en och samma person.

Pensionssparande på sparkonto

Ett alternativt sparande är hos de kooperativa sparkassor som finns inom konsument- och bostadskooperationen. Dessa kassor är en form av inlåningsföretag, men de är undantagna från regeln att man bara får låna in 50 000 kr per person. En vanlig produkt på detta område är bosparande som erbjuds av flera byggföretag.

Vid val av sparform är det viktigt att kontrollera villkoren. Ett konto med hög ränta kanske ändå inte fungerar bäst. Konton med hög ränta innehåller för det mesta en begränsning av antalet fria uttag per år. Det betyder att om man gör fler uttag än vad avtalet tillåter tillkommer en uttagsavgift. Den kan vara en eller två procent på det uttagna beloppet och det är en onödig utgift att dra på sig. Man skall därför alltid kontrollera villkoren innan man väljer sparform.