De flesta personer som sparar i olika fonder gör det inför sin pension men även för att skapa en extra pengadepå. Genom att ha ett sparkapital i fonder minskar risken att man på äldre dagar behöver låna för att dryg ut ekonomin.

Vad är en fond?

Enkelt förklarat kan man jämföra en fond med en portfölj som indirekt ägs kollektivt av flera andra fondsparare. Fondens portfölj består av aktieandelar i ett flertal börsnoterade aktiebolag för att sprida riskerna. I fondens bestämmelser regleras vilken form av aktier och värdepapper som fonden ska handla med. Om fondens värde stiger så ökar även värdet på din andel av fonden. Det finns flera olika former av fonder så här kommer de vanligaste fondtyperna att presenteras.

Aktiefonder

En aktiefond placerar minst 75 procent av sitt kapital i akter. Enligt svensk lag måste en svensk fond fördela sitt aktieägande till minst 16 stycken olika aktiebolag. Men vanligtvis även en aktiefond aktier i omkring 20 – 30 stycken olika aktiebolag.

Fondens avkastning beror helt på utvecklingen av de akterlina som fonden äger. Aktiefonder kan i sin tur delas upp i olika undergrupper såsom Sverigefonder, USA-fonder eller IT-fonder och liknande.

Räntefonder

En räntefond har sitt kapital placerat i olika former av räntebärande värdepapper. Ett exempel på räntebärande värdepapper är obligationer. Man delar upp räntefonder i dels långa räntefonder och dels korta räntefonder beroende på hur länge fonden planerar att investera i värdepapperna.

Blandfonder

En blandfond placerar sitt kapital i både aktier och räntebärande värdepapper.

Lär dig analysera fonder

När du har hittat en fond som du är intresserad av att investera i ska du börja med att analysera den. En informationskälla kan vara tidningarnas aktiesida men även fondbolagens egna rapporter. Flera av fondbolagen har ett genomgående material som redogör för fondens strategier, planer och resultat.

För nya fondsparare är det vanligt att välja fonder som har haft en snabb utveckling på kort tid. Men att kunna analysera hur en ung fond kommer att utvecklas med tiden är ganska svårt att förutse.

När man ska analysera fonder finns det mycket att ta hänsyn till. Dels ska man granska den historiska utvecklingen är en del, placeringsinriktning for fonden är en annan. Det är minst lika viktigt att studera kostnaderna för fonden.

Som nybliven fondsparare har du bestämt dig för vilken form av fonder du vill investera i. Nästa steg är att välja ut 5 – 10 olika fonder som du är intresserad av och sedan jämföra dessa med varandra för att kunna avgöra vilken av fonderna som du tror kommer ha störst avkastning.